Saturday, July 25, 2009

rfynþFunF¶n;3eRKOgbukbnþKñakeRkIkpøÚvCatielx5
qñaMTI42 elx6710 éf¶suRk TI24 Exkkáda qñaM2009
kohdaily
extþkMBg;qñaMg ³ cat;Tukfaéf¶22 kkáda Caéf¶exµAggwtmYyenAextþkMBg;qñaMg EdlmaneRKaHfñak;cra crN_ekIteLIgbnþbnÞab; bNþal[burs2nak;søab; mñak;dac;édeqVgRtwmEkgéd nigmñak;eTotrbYsF¶n; kñúgehtukarN_epSgKña . krNIeRKaHfñak;cracrN_TI1 RtUv)anraykarN_[dwgfa rfynþFunF¶n; 3eRKOgbukbnþknÞúyKñaenAtampøÚvCatielx5 Rtg;RBMRbTl;BIrPUmiCab;Kña KWPUmifµI XMuemlM RsukbribUN_ nigPUmiRtBaMgGMBil XMuRbsñib Rsukrlaeb¥ór . ehtukarN_enaHekIteLIgenAevlaem:ag9nig40naTI yb;éf¶TI22 kkáda bNþal[mnusSmñak;dac;éd nigrbYsF¶n;mñak; .
tamm®nþIb:Ulisniyayfa rfynþFunyIDub Bak;søakelxPMñeBj
3A-7543 )anebIkdwkemSAdMLÚgmIBI liceTAekIt luHeTAdl;cMNucekItehtu)anEbkkg;eRkayTaMgsgxag k¾Qb;EGbcieBa©Imfñl; eBl enaHrfynþmYyeRKOgeTotFunF¶n;dUcKñam:akhIuya:n;day Kµansøakelx)anebIkmkBIeRkayRCuleTA bukKUTeBjTMhwg . karbukenaHbNþal[GñkebIkbrrfynþhIuya:n;day rbYsya:gF¶n;F¶rcMENkRBU rfynþenaHrgrbYsdac;édeqVgRtwmEkgéd RtUveKdwkeTAse®gÁaHenAmnÞIreBTüextþ)at;dMbgCabnÞan; .
RbPBdEdlbnþfa PøamenaHrfynþsIuETndwkhÁasmYyeRKOgeTot )anebIkeTAbukrfynþm:akhIuya:n; dayEfmeTot b:uEnþGñkebIkbrkac;cgáÚtTan;bukEtbnþicb:ueNÑaH rYcRCulcUleTAkñúgERsEtmþg .
b:Ulisniyayfa eRKaHfñak;cracrN_enaHkñúgrUbPaBFM b:uEnþmnusSrgeRKaHticnak; . cMeBaHRBUrfynþ Edldac;édmçag nigGñkebIkbrrbYsF¶n;enaH BMuTan;sÁal;GtþsBaØaNenAeLIyeT . rfynþTaMg3 eRKOg RtUvb:UlisextþsÞÜcrwbykeTAsñgkardæanrg;caMkaredaHRsay .
edayELkenAyb;éf¶dEdlevlaem:ag11nig55naTI kmµkreragcRk
M&V mñak;eQµaHng Rbus Gayu23qñaM manTIlMenAkñúgextþkMBt )anCiHm:UtUm:akesþb BN’exµA eTAbuknwgbegÁalKNbkS rYc hYseTAbukrbgsalabMeBjviC¢a nigerobryextþbNþal[søab;PøamenAnwgkEnøg cMENkm:UtUxUcxat TaMgRsug .
tamkarerobrab;rbs;kmµkdUcKñafa CnrgeRKaHCakUnkMRBa rs;enA3nak;bgb¥Ún enAextþkMBt . eK )aneTAsñak;enA nigeFVIkmµkrenAextþkMBg;qñaMg . enAéf¶ekItehtueRkayBIbBa©b;kargarenAeragcRk em:agRbEhl7yb; BYkeK)annaMKñapwksIu . luHdl;yb;eRCACnrgeRKaH)anDubmitþPkþieTApÞH rYc eBlCiHm:UtURtLb;eTAkEnøgsMrakvij dl;pøÚvekagbt;BMuTan; k¾RCulFøak;fñl;CatieTAbuksøaksBaØa KNbkS rYcbukrHrbgfµsalaeronbNþal[søab;Pøam . sBCnrgeRKaHRtUv)anykeTAtmál;enA vtþxSam rg;caMbgb¥ÚnmkeFVIbuNütamRbéBNI . kEnøgeRKaHfñak;enaHCakEnøgeCIgkbEtgEtqk;yk CIvitmnusSral;qñaM .
cMENkkrNIeRKaHfñak;cracrN_mYyeTot)anekIteLIgkñúgRkugkMBg;qñaMg bNþal[yuvCnmñak;søab; nigm:UtUxUcxatTaMgRsug ÉrfynþFunF¶n;xUcxatya:gdMNMkñúgéf¶dEdlevlaema:g9nig30naTIyb; . rfynþFunFMmYyeRKOgma:knIsSan; Bak;søakelxkMBg;cam
3A-0478 ebIkbredayeQµaHfU QunlIm Gayu38qñaM enAPUmiesþA XMuesþA RsukrtnmNÐl extþ)at;dMbg )anebIkeTAbukexOnsþúbmitþPaB km<úCa-evotNam-Lav enApSarelIbNþal[rebIkexOnRbmaN30PaKry b:uEnþrUbsMNakmnusS3 nak; minrgkarxUcxatGVIeT .
eRkayeBlbukrYcrfynþenaH)anehaHdac;kg;muxTaMgBIr luHRBwkeLIgeKsÞÚcecj . GñkebIkbrrfynþ enaHniyayfa xøÜnebIkeBlyb;RcLMpøÚv eTIbmanehtukarN_EbbenH . eTaHbICaya:gNakþIm©as; rfynþ)anRBmecjsgéføxUcxatexOnsþúbenaHcMnYn120duløar.

No comments: